ต้อนรับ Dr.Katsusuke Ozawa MD PhD, Head of division of fetal medicine of The National Center for Child Health and Development (NCCHD), Tokyo, Japan

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ทางภาควิชาฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ Dr.Katsusuke Ozawa MD PhD, Head of division of fetal medicine of The National Center for Child Health and Development (NCCHD), Tokyo, Japan โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมภาควิชาฯ พร้อมทั้งมีการ Discussion ในหัวข้อ Twin with sFGR และ MCMA โดยทางคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีเชิญทุกสถาบันที่มีการรักษาเด็กในครรภ์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งยังมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ ในโตเกียวร่วมด้วย