ต้อนรับ Prof. POON Chiu Yee, Liona จาก Chinese University of Hong Kong

     เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วย คณาจารย์หน่วยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาวิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. POON Chiu Yee, Liona หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Chinese University of Hong Kong ในโอกาสเดินทางเยือนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาควิชาฯ โดยเน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย ภายหลังการประชุมหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พร้อมคณะฯ ได้พา Prof. Liona เยี่ยมชมห้องคลอด หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม-นรีเวช อาคารหลัก, หน่วยตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ อาคารสิริกิติ์ และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ สูติ-นรีเวช อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จเทพรัตน์
 
 
 
 
 
 

ภาพและข่าวโดยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์