สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิดมอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับหัวหน้าภาควิชาฯ ท่านใหม่

สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
มอบของที่ระลึกแด่ ผศ.นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ เพื่อแสดงความขอบคุณท่านหัวหน้าภาควิชาฯ ในโอกาสสิ้นสุดวาระการบริหารภาควิชาฯ
และแสดงความยินดีกับ รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข หัวหน้าภาควิชาฯ ท่านใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก ชั้น 4