ภาพกิจกรรม Workshop obstetrics operation for residents 2023

ภาพกิจกรรม Workshop obstetrics operation for residents 2023
จัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคารหลัก