บรรยากาศงาน Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicine 2023

     บรรยากาศงาน Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicine 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ นครโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม โดยมีอาจารย์และคณะแพทย์จากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 9 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. How to predict and prevent preeclampsia
👩‍⚕ อาจารย์ ดร. พญ.ปิยา แช่มสายทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด

2. Rapid diagnosis of intraamniotic
👩‍⚕ อาจารย์ ดร. พญ.ปิยา แช่มสายทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด

3. Short oral presentation: “The Comparison of Ductus Venosus Shunting in Uncomplicated Pregnancy and Gestational Diabetes Mellitus”
👨‍⚕️ อาจารย์ นพ.พันธบัตร วรินทักษะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด

4. Short oral presentation: “Prevalence of antibiotic prophylaxis in vaginal delivery of normal term labor at Ramathibodi hospital”
👩‍⚕ พ.ญ.ชานิกา จิรัชญเมธาสกุล แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ชั้นปีที่ 1

5. Short oral presentation: “Efficacy of preoperative tranexamic acid before caesarean section for placenta previa: a randomized double blind control trial”
👨‍⚕️ น.พ.ศุภกร ไชยการ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ชั้นปีที่ 1

6. Short oral presentation: “The Rapid Long Read DNA Sequencing Method Identified Bacterial Species Causing Silent Intra-Amniotic Infection”
👩‍⚕ พ.ญ.ตรีพร กำลังเกื้อ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ชั้นปีที่ 2

7. Short oral presentation: “Transient hydrops fetalis after interstitial laser coagulation and amnioreduction for treating placental chorioangioma”
👩‍⚕ พ.ญ.นรีนันท์ จันศรีนิยม แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ชั้นปีที่ 2

8. Oral presentation: “Cervicovaginal fluid quantitative fetal fibronectin as a predictor of spontaneous preterm birth"
👩‍⚕ พ.ญ.ณัฐนรี ยืนยงเดชาวัฒน์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

9. Oral presentation: “Predictive performance of the urine Congo red test for the identification of preeclampsia in women with suspected preeclampsia”
👨‍⚕️ น.พ.ภูสิทธิ ตันติวรารัตน์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

     และเตรียมพบกับงานประชุม Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicine 2024 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน