การตรวจกรองโดยเซลล์ฟรีดีเอ็นเอ (ลิขสิทธิ์เลขที่ ส.018082)

VDO การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ก่อนเข้ารับการตรวจ Cell-Free DNA หรือที่รู้จักกันในชื่อ "นิพ" (NIPT) ลิขสิทธิ์เลขที่ ส.018082
🔗https://www.rama.mahidol.ac.th/rama-km/post-activity/main/video/1325

จัดทำโดย
พญ.ณัฐฐา นิลเต่า 
ผศ. พญ.ชยดา ตั้งชีวิตศิริกุล
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล