การรักษามะเร็งรังไข่

 

โดย รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
และ อ. พญ.พนิดา มาทวีโชติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช
ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบคุณวิดีโอจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : RCCC