You are here

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และ การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งส่วนหนึ่งมีการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ทางราชวิทยาลัยฯ จึงมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ตามเอกสารแนบดังนี้

Reference: 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com