ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กันยายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-201-2167
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช  ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 โทร. 02-201-1451
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่ม...
 
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-201-2166
 
ตามที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ทางสาขาวิชาฯ จึงได้วางแนวทางปฏิบัติในการลดจำนวนผู้ป่วยของคลินิกลง
 
โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้ (1) งดรับผู้ป่วยใหม่ระหว่างวันที่ (2) งดนัดผู้ป่วยเก่า ยกเว้นรายที่มีความผิดปกติ (3) งดการผ่าตัดผ่านก...
 
เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาควิชาฯ ขอลดการให้บริการผู้ป่วยนอกสูติกรรมและงดการให้บริการคลินิกวินิจฉัย...
 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องต่อแผนการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเ...
 
แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สามารถขอเอกสารรับรองจากงานการศึกษาหลังปริญญา
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษาหลังปริญญา https://med.mahidol.ac.th/ graded/th/regisraf
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Re...
 
ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

Pages

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com