นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เข้าเยี่ยมชมกิจการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี