You are here

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เข้าเยี่ยมชมกิจการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543