You are here

มอบพัดลมให้ลานดนตรี

***********************
มอบพัดลมให้ลานดนตรีจิตอาสา
***********************
          “ร.ศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ” รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและกิจการสังคม เป็นผู้แทนรับมอบพัดลมตั้งพื้น   จำนวน 2 ตัว จากคุณอรอณงค์ ลิขิตสัจจากุล สำหรับใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล ฯ   ณ ลานดนตรีจิตอาสา อาคาร 1 เมื่อเร็ว ๆ นี้
 
********************************** 

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543