กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ จิตอาสารามาธิบดี

      

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558  ที่ผ่านมา งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม  เสริมสร้างพลังใจ  จิตอาสารามาธิบดี  โดยมี รศ.ดร.พรรณวดี  พุธวัฒนะ   รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม   เป็นประธาน  และเราได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร อาจารย์เอก  Jatuporn Wisitchotiaungkoon  มาร่วมจัดกระบวนการสร้างพลังแห่งจิตใจ สร้างโลกแห่งการให้แก่เหล่าพี่ ๆ จิตอาสา...รามาธิบดี จำนวน 50 ท่าน