You are here

มอบของที่ระลึกให้ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง

รองศาสตราจารย์ดรุณี ชุณหะวัต ที่ปรึษาชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี และคุณปสุตา อนินชลัย หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ มอบของรางวัลให้กับสมาชิกชมรมฯ ในการเข้าร่วมตอบคำถามกิจกรรมลดเค็ม วันที่ 17 พ.ย. 2558  ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ รพ. รามาธิบดี

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543