การประชุมหารือความร่วมมือการดูแลสุขภาพ บุคลากรองค์การเภสัชกรรม (GPO)