โครงการ กล้ามแน่น ปอดฟู สู้(ลอง)โควิด ณ ชุมชนซอยสวนเงิน