นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ ณ ฟาร์มสร้างสุข จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ