ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

หน่วยสิทธิประโยชน์ขอความร่วมมือส่งเอกสารส่งตัวฉบับใหม่ เพื่อเข้าระบบการรับรองสิทธิล่วงหน้า

 
เรียน  ท่านผู้รับบริการสิทธิประกันสุขภาพ และสิทธิประกันสังคม (โรงพยาบาลอื่น) เพื่อรับทราบ และดำเนินการ
 
เพื่อพัฒนาระบบการรับรองสิทธิให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้นตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558  นี้เป็นต้นไป 
 
 
หน่วยสิทธิประโยชน์ฯ ขอความร่วมมือส่งเอกสารส่งตัวฉบับใหม่ล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดตรวจเป็นระยะเวลา 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)ด้วยวิธีดังนี้    
 
 
1. ระบบแฟกซ์ (FAX) ส่งที่หมายเลข 02-201-1020(ตลอดเวลา)  หลังแฟกซ์ โทรถามความชัดเจนของเอกสารที่หมายเลข 02-201-1362-3( ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00น.)(วันที่ผู้รับบริการตรวจนำฉบับจริงมาเพื่อฝากเจ้าหน้าประทับตรารับรอง และรับเอกสารคืนก่อน 20.00น.)
 
   
 
2. ระบบเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (E-MAIL) ส่งที่ (  papsu-rama@hotmail.com  ) หลังส่ง ตรวจสอบการรับข้อมูลจากอีเมลส์ที่ท่านส่งมา (ตั้งแต่เวลา 18.00น.ในวันเดียวกัน)  หากมิได้รับการตอบกลับหมายถึงมิได้รับข้อมูลที่ท่านส่ง(วันที่ผู้รับบริการตรวจนำฉบับจริงมาเพื่อฝากเจ้าหน้าประทับตรารับรอง  และรับเอกสารคืนก่อน 20.00น.)
 
 *** ข้อแนะนำ *** ให้สแกนเอกสารส่งตัวตามตัวอย่างแล้วดึงข้อมูลส่งเป็นอีเมลส์ (ห้ามถ่ายจากกล้องหรือมือถือ)
 
   
 
3.  รับฝากเอกสารส่งตัวฉบับจริง และ สำเนาบัตรประชาชน 1ชุดแนบกัน  ( เริ่มดำเนินการ 18 พฤษภาคม 2558)นี้เป็นต้นไป ) รับเอกสารฉบับจริงคืนในแฟ้มเอกสารที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ในวันที่มารับการตรวจหน้าเคาน์เตอร์รับรองสิทธิ (ตั้งแต่เวลา 13.00-20.00น.) แนะนำ สำเนาเอกสารเก็บไว้ 1 ชุด เนื่องจากอาจต้องใช้ก่อนวันนัดตรวจจริง
 
หมายเหตุ  หลังผ่านขั้นตอนการรับเอกสารแล้วผู้รับบริการฯสามารถตรวจสอบการรับรองสิทธิฯได้จากเครื่องคีออสในวันที่มาตรวจตรงตามนัดหากข้อมูลปรากฏ  ชื่อ-สกุลผู้ป่วย ถูกต้อง , หน่วยตรวจถูกต้อง ,ครบถ้วนในกรณีนัดตรวจหลายหน่วยตรวจสามารถยื่นบัตรนัดตรวจตามขั้นตอนได้ทันที ใช้เวลาตรวจสอบเพียง 6.26 วินาที เท่านั้น
 
 
 
ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือล่วงหน้ามา ณ. ที่นี้ 
 
หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล 
 
โทร. 02-2004016,02-200-3669,02-201-1362-3