มาตรฐานกลาง กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย
หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

ดาวน์โหลด ประกาศมาตรฐานกลางฯ  : ราชกิจจานุเบกษา 

ที่มา เว็บไซท์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

คู่มือมาตรฐานกลาง(กำลังปรับปรุง...)

คำนำ (56 kb, 3 หน้า)
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(53 kb, 2 หน้า) เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกอง ทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

นิยามรายการอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ(52 kb, 1 หน้า)

หมวดที่ 1 ค่ารักษาพยาบาล
1.1 ค่าบริการทางการแพทย์ (138 kb, 9 หน้า)
1.1.1 ค่ายาและสารอาหารทางหลอดเลือด
1.1.2 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
1.1.3 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
1.1.4 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
1.1.5 ค่าตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีวิทยา
1.1.6 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ
1.1.7 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
1.1.8 ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด
1.1.9 ค่าบริการทันตกรรม
1.1.10 ค่าบริการทางกายภาพบำบัด
1.1.11 ค่าบริการฝังเข็ม
1.1.12 ค่าบริการการพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.1.13 ค่าบริการของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น ๆ
1.1.14 ค่าบริการเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล
1.2 ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์ (123 kb, 3 หน้า)
1.2.1 ค่าตรวจรักษาทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพ
1.2.2 ค่าทำศัลยกรรมและหัตถการต่าง ๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพ
1.2.3 ค่าปฏิบัติการอื่น ๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพ

หมวดที่ 2 ค่าบริการอื่น ๆ ของโรงพยาบาล
2.1 ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ป่วยใน ประเภทต่าง ๆ (73 kb 1 หน้า)
2.2 ค่าห้องหรือค่าเตียงที่ใช้สังเกตอาการ การพักฟื้น หรืออื่น ๆ(58 kb 1 หน้า)
2.3 ค่าอาหาร (61 kb, 1 หน้า)
2.4 ค่าบริการและเก็บรักษาศพ(101 kb 1 หน้า)
2.5 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน(74 kb 1 หน้า)
2.6 ค่าบริการอื่น ๆ(63 kb, 1 หน้า)

บัญชีแนบท้าย
หมวดที่ 1 ค่ารักษาพยาบาล
1.1 ค่าบริการทางการแพทย์ (190 kb 13 หน้า)
1.1.1 ค่ายาและสารอาหารทางหลอดเลือด
1.1.2 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
1.1.3 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
1.1.4 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
1.1.5 ค่าตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีวิทยา
1.1.6 ค่าตรวจวินิจฉัย โดยวิธีพิเศษอื่น ๆ
1.1.7 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
1.1.8 ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด
1.1.9 ค่าบริการทันตกรรม
1.1.10 ค่าบริการทางกายภาพบำบัด
1.1.11 ค่าบริการฝังเข็ม
1.1.12 ค่าบริการการพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
1.1.13 ค่าบริการของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น ๆ
1.1.14 ค่าบริการเหมาจ่ายการรักษาพยาบาล
1.2 ค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์ (52 kb, 1 หน้า)
1.2.1 ค่าตรวจรักษาทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพ
1.2.2 ค่าทำศัลยกรรมและหัตถการต่าง ๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพ
1.2.3 ค่าปฏิบัติการอื่น ๆ ของผู้ประกอบการวิชาชีพ
หมวดที่ 2 ค่าบริการอื่น ๆ ของโรงพยาบาล (56 kb 1 หน้า)
2.1 ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ป่วยใน ประเภทต่าง ๆ
(1) ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ป่วยในทั่วไป
(2) ค่าห้อง ICU ต่อวัน
2.2 ค่าห้องหรือค่าเตียงที่ใช้สังเกตอาหาร การพักฟื้น หรืออื่น ๆ
2.3 ค่าอาหาร
2.4 ค่าบริการและเก็บรักษาศพ (ไม่จัดเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ)
2.5 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
2.6 ค่าบริการอื่น ๆ (ไม่จัดเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ)

ภาคผนวก
แบบใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ (สำหรับสถานพยาบาล)(81 kb 3 หน้า)
สิทธิคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535(109 kb, 8 หน้า)
การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (กรณีโรงพยาบาล / สถานพยาบาล เป็นผู้ร้องขอ)(61 KB 2 หน้า)
แบบ บต. 2 คำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (กรณีโรงพยาบาล / สถานพยาบาล เป็นผู้ร้องขอ)(168 kb 4 หน้า)
สถานที่ติดต่อกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย(132 kb 14 หน้า) 
สมาคมประกันวินาศภัยและรายชื่อบริษัทสมาชิก(89 kb 11 หน้า)
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด(80 kb, 8 หน้า)
คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(67 kb, 3 หน้า)
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่ 1/2546(93 kb 6 หน้า)