ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมต้อนรับ คณะผู้แทนด้านการศึกษาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 
 
     ศ.น.ท.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ.นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา ศ.ดร.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ผศ.พญ.สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ผศ.ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ผศ.ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และประสานงาน WHO ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนด้านการศึกษาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 5 ราย ในโอกาสเข้าหารือด้านความร่วมมือและเยี่ยมชมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ (หุ่นเรเนสซอง) โดย ผศ.น.ท.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้  
    เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล