ปาฐกถา “เปรม บุรี” ครั้งที่ 13

 
 
     ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน ปาฐกถา “เปรม บุรี” ครั้งที่ 13 เรื่อง “จริยธรรมนำกฎหมาย แนวทางป้องกันการฟ้องร้อง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐก โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและร่วมฟังปาฐกถา 
      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์