งานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ประนมพร โรจน์บวรวิทยา

 
     งานเกษียณอายุราชการ อาจารย์ประนมพร โรจน์บวรวิทยา วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องเรียน 1-2 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน