กิจกรรมภาควิชา

 
รูปภาพกิจกรรม วันที่
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดี 13 มกราคม 2559
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 30 ธันวาคม 2558
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ 25 ธันวาคม 2558
กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2558 ธันวาคม 2558
สัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติการภาควิชาฯ ปี 2559-2562 23-24 ตุลาคม 2558
ประชุมหลักสูตรปี 4 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รายวิชา RACM 404
ปีการศึกษา 2557
19 พฤษภาคม 2558
การประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 11 พฤษภาคม 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค 20-22 เมษายน 2558
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ศึกษาดูงาน การสร้างชื่อ E-learning 12 กุมภาพันธ์
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) 11 กุมภาพันธ์ 2558
พิธีทำบุญตักบาตร แก่ คณะพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 30 ธันวาคม 2557
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมผู้ไร้กล่องเสียง 15 พฤษภาคม 2557
งานเลี้ยงส่ง ผศ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร 23 เมษายน 2557
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ และนำเสนอโปสเตอร์ 11 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 2556 22-31 มกราคม 2557
การทำข้อตกลงการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2557 8 มกราคม 2557
พิธีทำบุญตักบาตร แก่ คณะพระสงฆ์วัดชนะสงครามวรมหาวิหาร 27 ธันวาคม 2556
งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้องรับปีใหม่ 18 ธันวาคม 2556
การเยี่ยมสำรวจฝ่ายการศึกษา ด้านการประเมินผลการศึกษา 14 ตุลาคม 2556
โครงการพัฒนาบุคลากร และการทำงานเป็นทีม 8 - 9 ตุลาคม 2556
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  ศึกษาดูงาน NGO 8 ตุลาคม 2556
Transformative learning 27 กันยายน 2556
นักศึกษารับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจาก ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร  10 กรกฎาคม 2556
คณบดีมอบโล่รางวัล แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 27 มิถุนายน 2556
งานเลี้ยงต้อนรับ พญ.สวนีย์  ศรีเจริญธรรม  
กิจกรรมนำเสนอป้ายโปสเตอร์  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 3 พฤษภาคม 2556
ผลงานป้ายโปสเตอร์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3  
กิจกรรมทำป้ายโปสเตอร์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 29 มกราคม 2556
กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 9-20 มกราคม 2556
พิธีทำบุญตักบาตร แก่ คณะพระสงฆ์ 28 ธันวาคม 2555
การประชุมเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพฯ 26 กรกฎาคม 2555
เลี้ยงต้อนรับ ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2555
กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 11-15 มกราคม 2555