You are here

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

     นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ ประจำปีการศึกษา 2562 
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี