รามาธิบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MoU กับ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รพ.สมุทรสาคร และ รพ.สมุทรปราการ

 
รามาธิบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MoU กับ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รพ.สมุทรสาคร และ รพ.สมุทรปราการ
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์ ขึ้น ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สถาบันราชประชาสมาสัย โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการฝึกอบรมและผลิตแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ไปสู่การทำงานในระบบสาธารณสุขของประเทศระดับชุมชนให้มีขีดความสามารถที่ช่วยเหลือประชาชน โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร ประธานหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร นพ.บุญรักษ์ พึ่งเจษฎา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ฝ่ายประกันสังคม นพ.สิทธิชัย กุลพรศิริกุล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารปฐมภูมิ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ พญ.เกศ ชัยวัชราภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมลงนาม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล