ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์
     ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่