Workshop LDC5 ครั้งที่ 1

 
     ทีมคณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนร่วมกับกรมควบคุมโรค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค
(Leadership in Disease Control) ปี 2559 (Workshop LDC5 ครั้งที่ 1)
     เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี