การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)

 
     การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างคณบดี กับหัวหน้าภาควิชาและผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ ปีงบประมาณ 2559
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
     วันที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชา