การประชุมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้หลักสูตรเวชศาสตร์ชุมชน

 
     การประชุมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้หลักสูตรเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2559
     วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี