You are here

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ ประจำปีการศึกษา 2561

 
 
     นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ ประจำปีการศึกษา 2561 
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี