แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์