ข่าวน่ายินดี จดหมายขอบคุณนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4

 

จดหมายขอบคุณนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 (Rotation 5) ปี 2557
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 
 
 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 
  นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (Rotation 5) เข้ารับของที่ระลึกจาก  ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน