You are here

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์

อาจารย์ นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์