Ramathibodi Good News ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช

 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเริงฤดี ปธานวนิช
บุคลากรได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน