งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562

     โครงการการประชุมวิชาการ
เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการฟลอร์ไทม์”
ครั้งที่ 10/2562 

          วันพุธที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการเรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ ฟลอร์ไทม์” ครั้งที่ 10/2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.กิ่งแก้ว ปาจรีย์  มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ฟลอร์ไทม์สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่” ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล