You are here

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่เปิดรับนักศึกษามาแล้วกว่า ๓๐ ปีและในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของสังคม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้น เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อพัฒนานักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ให้มีความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในระดับสูง มีความชำนาญในการให้บริการวินิจฉัย แก้ไข ฟื้นฟู และฝึกอบรม ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
          ทางคณะฯ ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิ่มรายวิชาใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านนี้ ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บัณฑิตที่จบไป มีความสามารถนำความรู้เชิงบูรณาการดังกล่าว ไปประยุกต์ในการพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา         
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 
 
ชื่อย่อ  : วท.ม. (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Communication Disorders)
 
ชื่อย่อ  : M.Sc. (Communication Disorders)

 
ความมุ่งมั่นของหลักสูตร
          หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนานักเวชศาสตร์การสื่อความหมายให้มีความรู้ ความสามารถระดับ สูงขึ้น ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มีความชำนาญในการให้บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และทำการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันความผิดปกติของการสื่อความหมาย บูรณาการการศาสตร์ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายกับศาสตร์อื่นได้ โดยเน้นความมีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้รับบริการ และการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เมื่อสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาบัณฑิตสามารถ
1. บูรณาการความรู้ด้านการพูดและการได้ยินในการปฏิบัติงานทางคลินิกในการแก้ไข ความผิดปกติของการสื่อความหมายทุกประเภทอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบ วิชาชีพ 
2. บูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ประเมินและแก้ไขด้านการพูด และการได้ยิน
3. พัฒนาการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาด้านความผิดปกติของการ สื่อความหมาย ได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ทางานเป็นผู้น าหรือเป็นผู้ร่วมทีมที่ดีเพื่อส่งเสริมและป้องกันความผิดปกติของการพูด หรือการได้ยินในชุมชน
5. ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและสามารถออกแบบและท างานวิจัยได้
6. ปฏิบัติงานแก้ไขการพูดและ/หรือการได้ยินในระดับมาตรฐานสากลด้วยตนเอง
 
จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ
 • วิชาเอกแก้ไขการพูด
ปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
จำนวนที่คาดว่าจะรับ
-
-
จำนวนสะสม
-
-
-
จำนวนที่คาดว่าจะจบ
-
-
-
 
 • วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
ปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
จำนวนที่คาดว่าจะรับ
-
-
จำนวนสะสม
-
-
-
จำนวนที่คาดว่าจะจบ
-
-
-
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
(1) ใช้ดุลยพินิจในการตรวจวินิจฉัย แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพของการได้ยินและการพูด ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผู้รับบริการ
(2) สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม แบบทดสอบ หรือเครื่องมือ นำมาประยุกต์ทั้งทางด้านการตรวจวินิจฉัย แก้ไข และการฟื้นฟูความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(3) วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์ เสนอแนวความคิด และนำมาประยุกต์ในการบริการทางคลินิกรวมทั้งการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
(4) มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) ถ่ายทอด หรือนำเสนอผลงานและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้แก่นักวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) มีความคิดริเริ่มในการทำวิจัย สามารถดำเนินกระบวนการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์งานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  แผน ข

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม
(1) ใช้ดุลยพินิจในการตรวจวินิจฉัย แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพของการได้ยินและการพูด ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผู้รับบริการ
(2) สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และเครื่องมือใหม่ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม แบบทดสอบ หรือเครื่องมือ นำมาประยุกต์ทั้งทางด้านการตรวจวินิจฉัย แก้ไข และการฟื้นฟูความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(3) วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์ เสนอแนวความคิด และนำมาประยุกต์ในการบริการทางคลินิกรวมทั้งการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
(4) มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) ถ่ายทอด หรือนำเสนอผลงานและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้แก่นักวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์แนวคิด การวิจารณ์ การสรุป การเรียบเรียงบทความ การนำเสนอรายงาน

 
 
สถานที่ศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติ

ใช้อาคารสถานที่ที่มีอยู่แล้วใน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย และอาคารอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

คณะฯ สนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา  โดยมีสโมสรนักศึกษารามาธิบดี (สนร.) เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม เช่น

 

 • กิจกรรมไหว้ครู
 • โครงการสืบสานอนุรักษ์มรดกไทย

 
ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการนักศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี ประมาณ 80,000 บาท
 • มีทุนสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย และทุนสนับสนุนงานวิจัย
 • คณะฯ จัดให้มีศูนย์กีฬา อาคารสวัสดิการ ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้บริการได้
 
ลักษณะงานที่ทำและความก้าวหน้า
 • เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (แก้ไขการพูด และแก้ไขการได้ยิน) โดยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านความก้าวหน้าของวิชาชีพสามารถศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก เพื่อ เป็นอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาการสื่อความหมาย หรือศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูง
   
   
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง >>>>ดาวน์โหลด
   
  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>> ดาวน์หลด
   
  แผ่นพับหลักสูตร >>>>ดาวน์โหลด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com