โครงการพี่สอนน้องร่วมกันเพิ่มพูนงานวิจัยแก้ไขการพูด

โครงการพี่สอนน้องร่วมกันเพิ่มพูนงานวิจัยแก้ไขการพูด

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย


             

          เป็นโครงการรูปแบบ Logic Models and Theories of Change ระยะเวลาในการดำเนินการ 29 กันยายน 2565 – 24 เมษายน 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ 1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ ภาคทฤษฎีในการทำวิจัย 2) เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการทำงานวิจัย 3) เพื่อสร้างผลงานวิจัยโดยมีรุ่นพี่สอนรุ่นน้องติดตามให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และ 4) เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในงานแก้ไขการพูด มีนักแก้ไขการพูดเข้าร่วมทั้งสิ้น 7 คน มีผลดำเนินโครงการ ดังนี้