T-25 ลดน้ำหนักให้หนุ่ม-สาวออฟฟิศ ได้จริงหรือไม่

Volume: 
ฉบับที่ 16 เดือน กันยายน 2557
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
วิทพงศ์ สินสูงสุด ผู้จัดการศูนย์กีฬารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

T-25 ลดน้ำหนักให้หนุ่ม-สาวออฟฟิศ ได้จริงหรือไม่

T25 หรือ Focus  T25 เป็นการออกกําลังกายแบบ High-Intensity Interval  Training   (HIIT) ที่เน้นการออกกําลังกายระดับหนักสลับกับการพักหรือออกกําลังกายระดับเบา-ปานกลาง โดยใช้เวลา 25 นาที/วัน 5 วัน/สัปดาห์ มี 3 ระดับ คือ Alpha Beta และ Gamma

T-25 ลดน้ำหนักให้หนุ่ม-สาวออฟฟิศ ได้จริงหรือไม่

T-25 ลดน้ำหนักให้หนุ่ม-สาวออฟฟิศ ได้จริงหรือไม่สามารถลดน้ำหนักได้ผลจริง

(มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานร่างกายและวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล) เมื่อ...

มีวินัย ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ ตามความสามารถของแต่ละคน การออกกําาลังกายให้เกิดผลตามที่ตั้งไว้ต้องอาศัยความมีวินัย และความสม่ำเสมอของตนเองเราต้องรู้ความก้าวหน้าของตนเองและปรับระดับความหนัก-เบาของการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย โดยพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทานอาหารตามความต้องการของร่างกาย ไม่ทานอาหารตามความอยากของตนเอง หลักการทานอาหารที่ง่ายที่สุดในการลดน้ำหนักคือ ทานอาหารให้ได้พลังงานน้อยกว่า (ไม่ควรน้อยเกินกว่า 500 กิโลแคลอรี่) หรือเท่ากับที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ในสัดส่วนที่เหมาะสม

พักผ่อนเพียงพอ การนอนหลับในช่วงเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมจะส่งเสริมให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และสามารถเผาพลาญได้ดีขึ้น

T-25 ลดน้ำหนักให้หนุ่ม-สาวออฟฟิศ ได้จริงหรือไม่ไม่สารถลดน้ำหนักได้จริง!! เมื่อ...

ไม่จริงจัง ล้มเลิกกลางคัน มักมีความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นในหัว “ไม่มีเวลา!” “เหนื่อยเกินไป!” “หนักเกินไป!”“ฉันทําไม่ได้!” “แค่นี้พอแล้ว!” แนวทางแก้ไขคือ เราต้องจัดลําดับความสําคัญให้การออกกําลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวัน หรือ กําหนดเวลาให้กับการออกกําลังกายเหมือนกับเวลาที่ต้องเข้าประชุมสําคัญ

ทานอาหารมากเกินพอดี  ออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่าใช้พลังงานไปมาก “กินแค่นี้ไม่น่าจะเป็นอะไร?” แนวทางแก้ไขคือจดบันทึกทุกอย่างที่ทาน และกิจกรรมที่ทํา เพื่อสํารวจสมดุลพลังงานของตนเองจะได้เห็นว่าใช้พลังงานมากกว่าทานอาหารหรือไม่

เครียด ความเครียด ทําร้ายร่างกายและจิตใจมากอย่างที่เราคาดไม่ถึง ไม่ว่าคุณจะเครียดกับอะไรในชีวิต หยุดความเครียดนั้นไว้ก่อน ไปออกกําลังกย แล้วคุณจะหาทางแก้ไขได้!

T-25 ลดน้ำหนักให้หนุ่ม-สาวออฟฟิศ ได้จริงหรือไม่คำแนะนําสําหรับการออกกําลังกายเพื่อลดน้ำหนัก

คุณควรออกกําลังกายแบบแอโรบิก (Cardiorespiratory training) ความหนักปานกลาง-หนัก อย่างน้อยวันละ 45 นาทีขึ้นไปอย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์ ร่วมกับการออกกําาลังกายแบบมีแรงต้าน (Resistance training) ทุกกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 8-12 กลุ่มกล้ามเนื้อ/วัน 2-3 วัน/สัปดาห์

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 16