ไร้รากเหง้า ไร้สถานะ ไร้รัฐ ไร้สิทธิ แต่ไม่ไร้ที่พึ่ง

ไร้รากเหง้า ไร้สถานะ ไร้รัฐ ไร้สิทธิ แต่ไม่ไร้ที่พึ่ง
Volume: 
ฉบับที่ 16 เดือน กันยายน 2557
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
นางสาวชุลีพร ทองเก่า งานสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 16