เสียงที่ไม่เคยได้ยิน

เสียงที่ไม่เคยได้ยิน
Volume: 
ฉบับที่ 23 เดือน มกราคม 2559
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
นางสาวมยุรี อภิวัฒนาภิวัต ฝ่ายการพยาบาล ห้องผ่าตัดสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะเเพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 23