“ไข้เลือดออก” เส้นทางงานวิจัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

“ไข้เลือดออก” เส้นทางงานวิจัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
Volume: 
ฉบับที่ 23 เดือน มกราคม 2559
Column: 
Research Focus
Writer Name: 
ดนัย อังควัฒนวิทย์, กุสุมา ภักดี
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 23