“เที่ยว ท่อง ล่องเรือทั่วกรุงฯ”

“เที่ยว ท่อง ล่องเรือทั่วกรุงฯ”
Volume: 
ฉบับที่ 4 เดือน กันยายน 2555
Column: 
Camera Diary
Writer Name: 
เรื่อง: ปริศนา ภาพ: ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 4