[50/50] เหนื่อยไหม?...สิ่งที่เธอทำอยู่

[50/50] เหนื่อยไหม?...สิ่งที่เธอทำอยู่
Volume: 
ฉบับที่ 4 เดือน กันยายน 2555
Column: 
Behind the Scene
Writer Name: 
นพ.ปิยภัทร ชุณหรัศมิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 4