แสดงความยินดีแด่ ศ.น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

         

           แสดงความยินดี แด่ ศ.น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา  สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรักษาการแทนหัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับรางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด