ความมุ่งหมายของหน่วยงาน (Statement of Purpose)

       โครงการรังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC) เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีระดับ ตติยภูมิทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการทาง ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย  โดยมีพันธกิจร่วมกับภาควิชารังสีวิทยาในการจัดการเรียนการสอนบุคลากรทางการ แพทย์ทุกระดับให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีโดยเน้นให้มี การใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า และมีจิตสำนึกในการให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกคน
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด