สิ่งประดิษฐ์

1

แบริแมค (Barimac)

     Barimac คือ สารทึบรังสีเพื่อถ่ายภาพทางการแพทย์ โดยนำสูตร AIMC CTC Tagging Agent อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15267 จดทะเบียน วันที่ 19 มิถุนายน 2562 จาก  Hospital preparation เป็นการผลิตทางอุตสาหกรรมซึ่งเกิดจากความ ร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ไอแมคกับบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินตัสตรี้ จำกัด ได้ อ.ย.เลขที่ 1A15024/62 ช่วยให้ผู้ป่วยตรวจทางรังสีวิทยาและโรงพยาบาลที่ต้องการใช้ยาตัวนี้เข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น

    วิธีการรับประทานยาแบริแมค
     
รับประทานครั้งละ 1 ขวด หลังอาหาร 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น

 

2

Spike Mac (Needle Free Multi-dose Vial Adaptor) เป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะจุกยา, ขวดน้ำเกลือ เพื่อดูดสารน้ำได้หลายครั้ง ลักษณะพิเศษ คือ

1) อุปกรณ์ประกอบด้วยยฝาสำหรับปิดปิด  แบบ Snap Cap ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค
2) สามารถแบ่งดูดสารน้ำหรือยาในบริมาณที่ต้องการได้หลายครั้ง
3) อุปกรณ์ออกแบบให้สามาถใช้ได้กับจุกยางหลายขนาด
    อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13381

วิธีการใช้
1) ล้างมือให้สะอาด
2) ทำควมสะอาดบริวณจุกน้ำเกลือ ค้วย 70% alcohol
3) เปิดห่อและหยิบอุปกรณ์เจาะจุกยาง
4) ใช้มือข้างที่ถนัดจับบริเวณฝาเปิดปิด
5) ใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงปลอกหุ้มท่อปลายแหลมออกระวังการปนเปื้อน
6) จากนั้นให้นำท่อปลายแหลมเจาะลงที่จุกยางให้ตรงกับตำแหน่งที่ใช้เจาะของจุกยาง
7) กดท่อปลายแหลมลงไปสุด กดและหมุนท่อปลายแหลม 1 รอบเพื่อให้กระชับกับจุกยาง
8) เปิดฝา Snap cap ใส่กระบอกฉีดยาใช้ปลายท่อเปิดของอุปกรณ์เจาะจุกยางให้แน่น

9) ใช้มือจับที่ขอบล่างของอุปกรณ์และขวดน้ำเกลือ
10) คว่ำขวดน้ำกลือหรือยาใช้กระบอกฉีดยาดูดสารน้ำหรือยาตามปริมาณที่ต้องการใช้ระวังการปนเปื้อน
11) ปิดฝา Snap cap ทุกครั้งหลังการใช้งาน

 

3

ผลิตภัณฑ์อาหารไอแมคสำหรับผู้เตรียมรับการตรวจลำไส้โดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

     ฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท President Rice Products Public Company Limited ได้ร่วมมือกับรศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานโครงการ AIMC (ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าร่วมรักษา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ในรูปแบบของโจ๊ก ซุปข้น และซุปใส สำหรับจำหน่ายแก่ผู้เตรียมเข้ารับการตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่หรือตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ อ่านรายละเอียด

4

ACCU View 

     Accuview เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์ AIMC เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ไขมันในช่องท้องจากภาพ CT แล้วทำการแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ

 

5

Pneumocolon pump

     Pneumocolon pump เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเป่าลมให้ลำไส้พองตัว เพื่อให้สามารถทำการตรวจลำไส้ด้วยวิธีการส่องกล้อง หรือทำ CT scan ได้ง่ายขึ้น โดยทางศูนย์ AIMC ได้คิดค้น Pneumocolon pump ที่สะดวกใน และง่ายต่อการใช้งานขึ้นมาใช้เองได้สำเร็จ

6

CTC Tagging agent

     CTC tagging agent เป็นสารทึบรังสีที่ให้ผู้มารับการตรวจรับประทานเพื่อให้สารชนิดนี้จับตัวกับ อุจจาระในลำไส้ใหญ่ ทำให้รังสีแพทย์สามารถแยกความแตกต่างระหว่างอุจจาระ และ เนื้อเยื่อลำไส้ได้ชัดเจนขึ้น

7

AIMC Esophapaste

    สารทึบรังสีชนิดกินในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูหลอดอาหาร  (AIMC esoph paste)
    โดย : ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ เมื่อ ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๙  ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ ๒๔๘๓
    จากปัญหาในการใช้สารทึบรังสีชนิดกินในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ดูหลอดอาหาร ที่ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและมีความหนืดน้อย จึงไม่สามารถเคลือบหลอดอาหารได้ แต่ถ้าใช้สารทึบรังสีที่ใช้กับเครื่องเอกซเรย์ธรรมดาก็มีความหนืดมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดภาพแทรกซ้อน (Streak Artifact) ในฟิล์มเอกซเรย์ได้  จากปัญหาข้างต้น  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ จึงคิดค้นวิจัยทดลองจนสามารถผลิตสารทึบรังสีที่มีความเหมาะสม และสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้อย่างลงตัว โดยนำเอาสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในศูนย์ไอแมค ซึ่งนับว่าเป็นการลดต้นทุนสร้างความคุ้มค่า และมีความปลอดภัยสูง

 

8

                 

ขดลวดชี้ตำแหน่งรอยโรคเต้านม (AIMC breast hook wire)  

โดย : ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และคณะ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ ๓๓๔๔      จากการตรวจเต้านมของผู้หญิงด้วยเครื่องแมมโมแกรม ร่วมกับอัลตร้าซาวน์ โดยวิธีแทงเข็มบอกตำแหน่ง ในผู้ป่วยรายที่มีก้อนในเต้านมขนาดเล็กมาก ก่อนส่งผู้ป่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกมา เพื่อรักษาและวินิจฉัยต่อไป มักพบปัญหาคือเข็มบอกตำแหน่งที่ใช้มักหลุดจากตำแหน่ง และเข็มมีความทึบรังสีน้อยเกินไป ทำให้ตำแหน่งก้อนที่ผิดปกติมีความคลาดเคลื่อน สร้างความเสียหายต่อผู้ป่วย และส่งผลต่อระบบการตรวจผู้ป่วยรายอื่น เกิดการติดขัดล่าช้าอีกทั้งเจ้าหน้าที่และแพทย์ต้องทำงานซ้ำซ้อน ด้วยหลักการของผู้ป่วยในการเข้าถึงการรักษาอย่างเร่งด่วนในระยะเริ่มต้น และผู้ป่วยรายต่อไปที่รอการนัดหมายได้รับการตรวจที่เร็วขึ้นอีกทั้งยังเป็นการใช้บุคลากรทางการแพทย์อย่างคุ้มค่าเหมาะสมทำให้ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ จึงคิดค้นศึกษาด้วยการวิจัยทดลองและ พัฒนาความรู้ศิลปวิทยา เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาทดแทน      สิ่งประดิษฐ์นี้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ดี มีความปลอดภัยสูง และสามารถยึดตำแหน่งก้อนเนื้อที่มีปัญหาได้ โดยไม่หลุดก่อนส่งให้ศัลยแพทย์ สิ่งประดิษฐ์นี้ได้ทดลองใช้กับผู้ป่วยจำนวน ๖๐๐ ราย และพบว่าสามารถใช้ได้ดีร้อยละ ๙๙.๙๙   ที่สำคัญ มีราคาถูกกว่าอุปกรณ์ที่สั่งจากต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดได้อย่างมากถึง ๑๒ เท่า  เนื่องจากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศราคา ๖๐๐ บาท ต่อชิ้น  ส่วนสิ่งประดิษฐ์นี้ราคา ๕๐ บาท ต่อชิ้น

9

 

     
 

สายสวนสารทึบรังสี (AIMC Contrast Enema Tube)

 โดย : กลุ่มรวมใจไอแมค เมื่อปี ๒๕๕๕ อนุสิทธิบัตรเลขที่ ๗๖๕๒ จดทะเบียนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

       ใช้เพื่อสวนน้ำหรือน้ำผสมสารทึบรังสีเข้าทางทวารหนักสำหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนล่างและช่องท้องทั้งหมด ประโยชน์ที่ได้รับคือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สำหรับเจ้าหน้าที่คือใช้งานได้สะดวก ไม่เกิดการหลุดของข้อต่อระหว่างการใช้งานได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ งานมหกรรมคุณภาพรามาธิบดี ในปี ๒๕๕๕  รางวัลนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ของสำนักงานพัฒนาระบราชการ(ก.พ.ร.)ประจำปี 2557
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด