You are here

ศูนย์ไอแมค ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง (Advanced Military Management) กรมแพทย์ทหารอากาศ

ศูนย์ไอแมค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ศูนย์ไอแมคได้ทูลถวายเงินจำนวน 99,999.00 บาท เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในการพระบรมศพนับเป็นกุศลเจตนาอันควรแก่การยกย่อ...

สำนักข่าวสื่อสารมวลชนแห่งประเทศเดนมาร์กเข้าบันทึกการสัมภาษณ์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ อ.ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ดำเนินการโครงการวิจัยและ

ตัวแทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทยเข้าร่วมหารือกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กถึงแนวทางที่จะสามารถสนับสนุนเพื่อปกป้องนักมวยเ...

ศูนย์ไอแมค คว้ารางวัล "เว็บไซต์สมบูรณ์แบบดีเยี่ยม"
เมื่อ 11 มิ.ย. 57 หน่วยงานต่างๆได้ร่วมเข้าประกวด และได้รับความรู้เพิ่มเติมภายใต้รูปแบบของงาน "แข่งขัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เรียนรู้ พัฒนา"

Pages

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด