ประกาศรับสมัคร นักรังสีการแพทย์

                      

ประกาศรับสมัคร

          ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค AIMC ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อปฎิบัติงานศูนย์ไอแมค
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          1. ตําแหน่งที่จะบรรจุ นักรังสีการแพทย์ จํานวน 1 อัตรา หน่วยงานศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ศูนย์ไอแมค) สังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

          คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
               1.1 เพศ ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
               1.2 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค
               1.3 มีทักษะในการประสานงาน มีจิตบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
               1.4 ไม่ต้องมีประสบการณ์

          2. เอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร
               2.1 รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
               2.2 สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
               2.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
               2.4 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
               2.5 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) (รับรองสําเนาถูกต้อง)
               2.6 สําเนาใบประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
               2.7 ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
               2.8. ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
               2.9 หนังสือรับรองการทํางาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
               2.10 สําเนาทหารกองเกิน 1 ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ศูนย์ไอแมค AIMC) อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เวลา 8.00 – 16.00 น.
(ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566)

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด