การประชุมพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542

            ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาสาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิทยา สังขรัตน์ กรรมการศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า และทีมนักวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ในประเด็นที่ว่า “ทำอย่างไรให้เด็กเล่นกีฬามวยอย่างปลอดภัย” โดยมี ปลักดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมด้วย เมื่อ 22 กันยายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด