You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวปาจรีย์ ณ ลำปาง

ขอแสดงความยินดีแก่

นางสาวปาจรีย์  ณ ลำปาง

งานกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวปาจรีย์  ณ ลำปาง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็น นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564

 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158