งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

 
 
 
งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
             งานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดโครงการ “งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566” ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะแนวทางการปรับตัวในการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่าและมีความสุข พร้อมกับสร้างความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง-ศิษย์-อาจารย์และรุ่นพี่-รุ่นน้อง โดยตระหนักในเป้าหมายของการศึกษาที่ชัดเจน คือ เพื่อสร้างปัญญา และเพิ่มวุฒิภาวะ ควรเป็นกระบวนการศึกษาที่จะติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต  เกิดการมองโลกกว้าง  มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงตนได้อย่างมีความสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล